Aanbod


Welke praktijkgerichte programma’s kunnen vmbo-scholen aanbieden?

De praktijkgericht programma’s zijn te onderscheiden in licentiegebonden en licentievrije programma’s. De licentievrije programma’s mogen door alle scholen worden aangeboden met een gemengde en/of theoretische leerweg. De licentiegebonden programma’s [1] mogen alleen aangeboden worden door de scholen met een licentie in een van de bijbehorende vbo-profielen.

Verschillende programma's

Overzicht praktijkgerichte programma's
Licentievrije programma’s Licentiegebonden programma’s

Dienstverlening & Producten (D&P)

Economie & Ondernemen (E&O)

Informatietechnologie (IT)

Technologie & Toepassing (T&T)

Techniek & Innovatief Vakmanschap (TIV)

Zorg & Welzijn (ZW)

Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)

Groen (G)

Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

Maritiem & Techniek (MaT)

Media, Vormgeving & ICT (MVI)

Mobiliteit & Transport (M&T)

Produceren, Installeren & Energie (PIE)

Alle vmbo-scholen krijgen de gelegenheid om vanaf het schooljaar 2024-2025 te starten met één of meerdere programma’s, zodat gl- en tl-leerlingen in de gelegenheid zijn een programma als examenvak te volgen.

De licentiegebonden programma’s mogen alleen worden verzorgd door een bevoegd docent voor het gelijknamige profielvak in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en/of gemengde leerwegen. Ook voor de licentievrije programma’s is het uitgangspunt dat deze programma’s worden gegeven door een docent die bevoegd is voor het gelijknamige profielvak. Deze docenten zijn echter niet altijd beschikbaar voor scholen die de theoretische leerweg aanbieden. Daarom wordt voor schooljaar 2024-2025 tot en met schooljaar 2027-2028 een uitzondering mogelijk gemaakt, zodat het praktijkgericht programma gegeven kan worden door een docent die bevoegd is voor de bovenbouw van het vmbo en een voor het praktijkgericht programma relevante scholing heeft gevolgd.

Verkenning

In het kader van de Werkagenda ‘Samen voor het beste onderwijs’ verkent de Landelijke Werkgroep bevoegdheden vo (LWB) op dit moment de oplossingsrichtingen om voldoende docenten op te leiden voor de licentievrije praktijkgerichte programma’s.[2] De LWB rapporteert haar bevindingen voor de zomer van 2023. Op basis daarvan en op basis van het uiteindelijke aanbod van praktijkgerichte programma’s en de resultaten van de monitors en evaluatie zal er een beslissing genomen worden over de meest passende bevoegdheid voor praktijkgerichte programma’s vanaf schooljaar 2028-2029.

Een toekomstbestendig aanbod

Op dit moment worden er in de pilot 13 praktijkgerichte programma’s ontwikkeld. Deze 13 programma’s zijn niet het eindplaatje. De samenleving is continu in beweging, en dus beweegt het onderwijs en daarmee het vmbo mee. De komende tijd worden gesprekken met het veld gevoerd om tot een aantrekkelijk aanbod te komen van praktijkgerichte programma’s dat organiseerbaar en toekomstbestendig is. Hiervoor wordt de monitor van de pilot gebruikt. Een aanpassing op het aanbod van het praktijkgerichte programma wordt niet eerder dan per schooljaar 2028-2029 ingevoerd.

Toelichting

[1] Met licentiegebonden wordt bedoeld het besluit van de Minister, bedoeld in artikel 4.20, eerste lid, onderdeel e, van de WVO 2020, om een groot deel van de profielen, zoals hierboven genoemd, voor bekostiging in aanmerking te brengen. MVI en MaT vallen buiten deze systematiek, die worden gesticht via de gebruikelijke stichtingssystematiek in de WVO 2020.

[2] Kamerstukken II, vergaderjaar 2023-2024, 31293, nummer 615.