Overzicht programma's


De praktijkgerichte programma’s worden onderverdeeld in licentievrij en licentiegebonden. Een licentiegebonden programma kan alleen door scholen met een licentie worden aangeboden.

Licentievrije programma's

Programma Omschrijving

Het praktijkgerichte programma D&P is een breed oriënterend mens- en wereldgericht programma, waarin innovaties in de maatschappij en de rol die individuen en groepen hierin spelen, voorop staan. In dit programma richten de leerlingen zich op het verlenen van diensten, het maken van producten en het verbeteren van processen.

In het praktijkgerichte programma E&O staat ondernemend handelen centraal. Kansen zien, kansen benutten en daarmee waarde creëren voor jezelf en anderen. Leerlingen tonen initiatief met de bril op van verbeteren en vernieuwen.

In het programma IT leren leerlingen informatietechnologie op professionele wijze te gebruiken, IT-producten te ontwerpen en om een bedrijf of instelling over IT te adviseren. Aandachtspunten daarbij zijn ook hoe je gebruikers van IT kunt helpen, IT kunt beveiligen en IT kunt beheren.

In het praktijkgerichte programma T&T komen leerlingen in aanraking met levensechte vraagstukken uit de praktijk, die opgelost kunnen worden met technologie. Vraagstukken worden benaderd vanuit de perspectieven producten, handelingen en kennis. Leerlingen maken en gebruiken technologische producten. Ze gebruiken hierbij voldoende kennis en verrichten een breed scala aan handelingen: onderzoeken, ontwerpen, realiseren en evalueren.

Het programma TIV is een breed techniek programma dat leerlingen enthousiasmeert en voorbereidt op de doorstroom naar verschillende technische mbo-opleidingen en het havo. Het programma TIV sluit aan bij innovatieve ontwikkelingen binnen de technische sectoren, maar is daarnaast ook sterk gericht op het vakmanschap, waarbij vakkennis en - vaardigheden voor het daadwerkelijk maken van producten, het installeren en/of onderhouden van systemen en het verlenen van diensten een grote rol spelen.

Binnen het praktijkgerichte programma Z&W staat het werken met- en voor mensen centraal. Belangrijke onderwerpen binnen het praktijkgerichte programma Z&W zijn preventie en positieve gezondheid. Het programma biedt leerlingen een breed toekomstperspectief voor beroepen binnen de zorg, het onderwijs, dienstverlening, leefstijlondersteuning, sport en bewegen.

Licentiegebonden programma's

Programma Omschrijving

Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)

Het praktijkgericht programma BWI richt zich onder andere op de gebouwde omgeving, afbouw, woninginrichting, design, meubel- en houttechniek en de grond-, weg- en waterbouw. Als je kiest voor het praktijkgerichte programma BWI, zie je meteen resultaat van je werk. Je leert veel over bijvoorbeeld het ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden van gebouwen. Ook het regelen, plannen en organiseren hoort bij het praktijkgerichte programma BWI.

Groen

Het praktijkgericht programma Groen biedt leerlingen een brede oriëntatie op beroepen binnen en buiten de groene sector. Leerlingen maken kennis met de invloed van de groene sector op het leven, werken en recreëren.  Planten, bloemen, dieren, voeding, water, technologie, biodiversiteit en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke onderwerpen.

Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)

In het praktijkgericht programma HBR staan gastvrijheid en ondernemend handelen centraal. Tijdens de realistische opdrachten zorgen leerlingen voor een ervaring voor en met gasten, klanten en deelnemers, maar creëren ook waarde voor zichzelf, de organisatie en anderen.

Maritiem & Techniek (MaT)

Het praktijkgericht programma MaT biedt leerlingen een oriëntatie op verschillende werkvelden binnen de maritieme sector door het uitvoeren van realistische opdrachten binnen de scheepvaart, transport en logistiek, havens, scheeps- en jachtbouw, maar natuurlijk ook watersport en -recreatie.

Media, Vormgeving & ICT  (MVI)

In het praktijkgerichte programma MVI is voor creators die inspelen op trends binnen de samenleving. Leerlingen ontwikkelen, realiseren en leveren producten op voor de (creatieve) opdrachtgever. ICT dient enerzijds ter ondersteuning van die proces, maar krijgt ook een eigen rol binnen dit programma.

Mobiliteit & Transport (M&T)

Het programma M&T laat binnen het onderdeel mobiliteit leerlingen kennismaken met de technische aspecten en innovaties binnen de automotive, bedrijfsauto- en tweewielerbranche. Ook de wat minder grote sectoren als schadeherstel, carrosserietechniek en de (landbouw)mechanisatie zijn belangrijke sectoren binnen dit programma.

Produceren, Installeren & Energie (PIE)

Het programma PIE kent zijn oorsprong in de traditionele Metaal-, Elektro- en Installatiebranches, maar heeft  een bredere oriëntatie. De onderwerpen binnen dit praktijkgerichte programma zijn zeer divers van digitalisering, automatisering, robotisering, procestechnologie, smart industrie, energietransitie tot de ontwikkeling van smart buildings.

Welk praktijkgericht programma past bij mijn school?

Op deze pagina lees je meer over welk aanbod bij jouw school past. Bekijk ook de pagina over de positie van het praktijkgericht programma in de leerwegen.