Positie in de leerwegen


Welke plek krijgen praktijkgerichte programma's in de leerwegen?

Scholen die één of meerdere programma’s willen aanbieden als examenvak, kunnen dat doen in het vrije deel van de theoretische leerweg. Het programma krijgt de status van een algemeen vormend vak. Het vak zal worden afgesloten met een schoolexamen.

Het praktijkgerichte programma binnen de tl

De opbouw van de theoretische leerweg met en zonder een praktijkgericht programma ziet er hiermee als volgt uit:

Opbouw theoretische leerweg (tl)

Examenprogramma tl zonder praktijkgericht programma

Examenprogramma tl met praktijkgericht programma

Gemeenschappelijk deel

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

CKV

LO

Profielwerkstuk

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

CKV

LO

Profielwerkstuk

Profieldeel

Profielgebonden vak (I)

Profielgebonden vak (II)

Profielgebonden vak (I)

Profielgebonden vak (II)

Vrij deel

AVO-keuzevak (I)

AVO-keuzevak (II)

AVO-keuzevak (I)

Praktijkgericht programma

Een praktijkgericht programma is groter dan een algemeen vormend vak. Het praktijkgerichte programma heeft een ontwerptijd van 320 uur, terwijl een algemeen vormend vak slechts een ontwerptijd van 200 uur kent. Om dit verschil te compenseren hoeven de scholen die het praktijkgericht programma in de theoretische leerweg aanbieden in het derde jaar een avo-vak minder aan te bieden.

Het praktijkgerichte programma binnen de gl

De gemengde leerweg kent het beroepsgerichte programma. Er bestaat een aantal verschillen tussen het praktijkgerichte programma en een beroepsgericht programma:

  • Het praktijkgerichte programma bestaat uit verschillende opdrachten. De leerling gaat met actuele opdrachten van een externe opdrachtgever aan de slag. Opdrachten die uit de dagelijkse werkelijkheid zijn gegrepen. De leerlingen zullen deze opdrachten ook in groepsverband uitvoeren, als ware het collega’s. Hierbij is veel aandacht voor generieke vaardigheden als organiseren, plannen, samenwerken. Deze opdrachten en vaardigheden zijn expliciet verankerd in het praktijkgerichte programma.
  • Het beroepsgerichte programma is anders opgebouwd en bestaat uit twee delen: het profielvak van het profieldeel en twee beroepsgerichte keuzevakken in het vrije deel. Door deze keuzevakken hebben leerlingen de mogelijkheid zich te verdiepen, maar ook om zich te verbreden, zelfs buiten hun gekozen profiel.
  • Het beroepsgerichte vak wordt afgesloten met een centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) en het praktijkgerichte programma met alleen een schoolexamen.

Examenprogramma's

Vanuit het veld is de wens nadrukkelijk naar voren gekomen om de mogelijkheden die de beroepsgerichte keuzevakken van het beroepsgerichte programma bieden, te behouden. Daarom krijgen scholen die de gemengde leerweg aanbieden, de mogelijkheid deze keuzevakken te blijven aanbieden in het vrije deel, in combinatie met het praktijkgerichte programma. Daarom mogen zij vanaf het schooljaar 2024-2025 het praktijkgerichte programma aanbieden in plaats van het profielvak in het profieldeel van de gemengde leerweg. Daarmee behoudt de gemengde leerweg het beroepsgericht programma, maar is het ook mogelijk om het beroepsgericht profielvak te vervangen voor het gelijknamige praktijkgerichte programma of een licentievrij praktijkgericht programma. De leerling volgt wel altijd twee beroepsgerichte keuzevakken. De opbouw van de gemengde leerweg ziet er daarmee als volgt uit:

Opbouw gemengde leerweg (gl)

Examenprogramma gl zonder praktijkgericht programma

Examenprogramma gl met praktijkgericht programma

Algemeen deel

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

CKV

LO

Profielwerkstuk

Nederlands

Engels

Maatschappijleer

CKV

LO

Profielwerkstuk

Profieldeel

Profielgebonden vak (I)

Profielgebonden vak (II)

Beroepsgericht programma: profielvak

Profielgebonden vak (I)

Profielgebonden vak (II)

Praktijkgericht programma

Vrij deel

Vrij AVO-keuzevak (I)

Beroepsgericht programma: twee keuzevakken

Vrij AVO-keuzevak (I)

Beroepsgerichte vak: twee keuzevakken

Een praktijkgericht programma is groter dan een profielvak van een beroepsgericht programma. Het praktijkgerichte programma heeft een ontwerptijd van 320 uur, terwijl een profielvak slechts een ontwerptijd van 200 uur kent. Om dit verschil te compenseren hoeven de scholen die het praktijkgericht programma in de gemengde leerweg aanbieden in het derde jaar een avo-vak minder aan te bieden.

In dit schema (pdf, 228 kB) is een overzicht te zien van het urenaantal in het vakkenpakket van de gl en tl met en zonder het praktijkgerichte programma.