Beleidmensen_tuinieren_l2

Voorbereiding op de toekomst

Met de praktijkgerichte programma’s maken leerlingen kennis met de wereld van arbeid en beroep door middel levensechte opdrachten voor een opdrachtgever. Op deze wijze krijgen leerlingen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en op basis van praktijkervaringen gefundeerde keuzes te maken. Het doel is om leerlingen optimaal voor te bereiden op de keuze voor vervolgopleiding in het mbo-4 of havo.

Wat is het praktijkgerichte programma?

Het praktijkgerichte programma is een vak waarin leerlingen praktische kennis en ervaring opdoen in verschillende onderdelen van de arbeidsmarkt of de samenleving.

Bij een praktijkgericht programma voeren leerlingen praktische, levensechte en realistische opdrachten uit bij of voor opdrachtgevers (bedrijven en instellingen) binnen en buiten school. Hierdoor ervaren leerlingen hoe het eraan toe gaat in de praktijk. Zo stellen ze bijvoorbeeld een duurzame menukaart op voor een restaurant of zoeken ze op verzoek van de gemeente een oplossing voor een druk kruispunt. Zij leren tijdens het praktijkgerichte programma ook bredere praktische vaardigheden, zoals samenwerken, presenteren, zelfstandig werken en plannen. Ze kunnen zich oriënteren op verschillende opleidingen en beroepen. Daarnaast staan vakspecifieke kennis en vaardigheden en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) centraal.

Pilot praktijkgericht programma

Op dit moment worden in een pilot door 155 vbo- en mavo- scholen 13 verschillende praktijkgericht programma’s uitgeprobeerd en doorontwikkeld onder begeleiding van de SLO. SLO ontwikkelt tegelijkertijd de bijbehorende examenprogramma’s. Deze pilot wordt meerjarig gemonitord en geëvalueerd door een onderzoeksconsortium onder regie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het eindrapport wordt medio 2025 verwacht.

Het is belangrijk dat scholen de tijd en de ruimte krijgen om het praktijkgerichte programma op hun eigen tempo verder te ontwikkelen en toe te passen. Daarom zal in de periode van 2024 tot 2027 verdere besluitvorming worden voorbereid naar aanleiding van de huidige pilot, de monitor en evaluatie daarvan. Dit geeft scholen de komende jaren rust en ruimte om ervaringen op te doen met het praktijkgerichte programma.

In deze periode wordt ook de tijd genomen om zorgvuldig en in samenwerking met het veld besluiten te nemen om het praktijkgerichte programma toekomstbestendig te maken.

Voor vragen mailt u praktijkgerichteprogrammas@minocw.nl

Lees ook:

Jongerenperspectief

In de ontwikkeling van de plannen heeft het Ministerie van OCW gevraagd aan Youngworks om het jongerenperspectief op de praktijkgerichte programma’s te onderzoeken. De bijhorende vraag luidde: welke leerbehoeften hebben jongeren op het vmbo-gl en -tl en welke kansen zien jongeren voor praktijkgerichte programma’s?

Lees meer op de website van Youngworks.

Wie werken er mee aan de praktijkgerichte programma's?

De projectleiding van de praktijkgerichte programma’s ligt bij OCW. De VO-raad, de MBO RaadSPVPlatform-TLVNO/NCW en het Havoplatform zijn inhoudelijk betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe leerweg. Het praktijkgericht programma wordt ontwikkeld door SLO in samenwerking met vmbo-docenten, vertegenwoordigers van mbo, havo en bedrijfsleven.