Handreiking GL examen praktijkgericht programma in de pilot


Vandaag is de uitslagendag van de eindexamens. OCW krijgt hierover vragen over gl-scholen. Daarom is een handreiking opgesteld voor de afsluiting. Er zijn in de pilotfase twee verschillende manieren waarop het praktijkgerichte programma in de gl als examenvak mag worden afgesloten, die in twee verschillende scenario’s hieronder zijn uitgewerkt. De gl-school heeft eerder een keuze gemaakt welk scenario wordt gevolgd.

Scenario 1: het praktijkgerichte programma komt geheel in het vrije deel, in plaats van het beroepsgerichte programma in het profiel (profielmodules) en vrije deel (beroepsgerichte keuzevakken).

Huidige situatie

Situatie in de pilotfase

Gemeenschappelijk deel:

Gemeenschappelijk deel:

Nederlands

Nederlands

Engels

Engels

Maatschappijleer

Maatschappijleer

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding

Keuze uit een kunstvak

Keuze uit een kunstvak

(Profielwerkstuk)

(Profielwerkstuk)

Profieldeel:

Profieldeel:

AVO-vak behorend bij profiel (1)

AVO-vak behorend bij profiel (1)

AVO-vak behorend bij profiel (2)

AVO-vak behorend bij profiel (2)

Beroepsgericht programma: twee

profielmodules

Vrije deel:

Vrije deel:

Vrij AVO-keuzevak (1)

Vrij AVO-keuzevak

Beroepsgericht programma: twee

beroepsgerichte keuzevakken

Praktijkgericht programma

(licentiegebonden of licentievrij)

Voor dit scenario geldt het volgende:

 • Het praktijkgericht programma valt in het vrije deel van dit examenprogramma.
 • De gl leerling kan het praktijkgericht programma niet laten vallen, want voldoet dan niet aan de examenvereisten. Het examenprogramma van scenario 1 moet minimaal 5 avovakken en een praktijkgericht programma bevatten.
 • Deze gl-leerlingen moeten in de pilot een tl-diploma ontvangen, omdat zij niet voldoen aan de vereisten voor een gl-diploma, namelijk het beroepsgerichte programma. Indien uw school geen licentie voor mavo (tl) heeft, kunt u op basis van de ontheffing die u heeft ontvangen de leerlingen in de pilot wel het examen vmbo theoretische leerweg laten doen conform artikel 3.4 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 gedurende de periode van de pilot. Op het diploma vmbo wordt in dat geval vermeld dat de leerling de theoretische leerweg heeft afgesloten.
 • Wanneer de leerling een tl-diploma ontvangt, dient deze ook een tl-profiel (economie, groen, techniek, zorg & welzijn) te volgen. Houd hier in het vakkenpakket rekening mee. De profielgebonden AVO-vakken dienen te passen in één van deze profielen.
 • Doorstroomrecht: Leerlingen die het praktijkgerichte programma volgen als extra vak, dienen voor het doorstroomrecht naar de havo nog een extra avo-vak te hebben gevolgd. Het praktijkgerichte programma is in de pilotfase namelijk nog geen formeel vastgesteld avo-vak en kan dus niet worden beschouwd als het extra vak, bedoeld in artikel 8.9 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Scenario 2: het praktijkgerichte programma wordt toegevoegd aan het bestaande minimale examenvakkenpakket in het vrije deel als extra vak.

Huidige situatie

Situatie in de pilotfase

Gemeenschappelijk deel:

Gemeenschappelijk deel:

Nederlands

Nederlands

Engels

Engels

Maatschappijleer

Maatschappijleer

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding

Keuze uit een kunstvak

Keuze uit een kunstvak

(Profielwerkstuk)

(Profielwerkstuk)

Profieldeel:

Profieldeel:

AVO-vak behorend bij profiel (1)

AVO-vak behorend bij profiel (1)

AVO-vak behorend bij profiel (2)

AVO-vak behorend bij profiel (2)

Beroepsgericht programma: twee

profielmodules

Beroepsgericht programma: twee

profielmodules

Vrije deel:

Vrije deel:

Vrij AVO-keuzevak

Vrij AVO-keuzevak

Beroepsgericht programma: twee

beroepsgerichte keuzevakken

Beroepsgericht programma: twee

beroepsgerichte keuzevakken

Praktijkgericht programma (licentievrij of licentievrij)

Voor dit scenario geldt het volgende:

 • Het praktijkgericht programma valt in het vrije deel van dit examenprogramma.
 • In dit scenario is het niet toegestaan dat de leerling zowel het beroepsgerichte programma als het gelijknamige praktijkgerichte programma volgt en afsluit.

Bijvoorbeeld: naast het beroepsgerichte programma Groen mag de leerling het praktijkgerichte programma Dienstverlening en Producten volgen, maar niet het praktijkgerichte programma Groen.

 • Deze gl-leerlingen in dit scenario heeft voldaan aan de vereisten voor een tl-diploma, maar kan ook (op verzoek) een gl-diploma ontvangen.
 • De gl leerling kan het praktijkgerichte programma laten vallen, want het praktijkgericht programma is extracurriculair gevolgd. Het gl-examenprogramma blijft over na het laten vallen van het praktijkgerichte vak.
 • Indien uw school geen licentie voor mavo (tl) heeft, kunt u op basis van de ontheffing die u heeft ontvangen de leerlingen in de pilot wel het examen vmbo theoretische leerweg laten doen conform artikel 3.4 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 gedurende de periode van de pilot. Op het diploma vmbo wordt in dat geval vermeld dat de leerling de theoretische leerweg heeft afgesloten.
 • Doorstroomrecht: Leerlingen die het praktijkgerichte programma volgen als extra vak, dienen voor het doorstroomrecht naar de havo nog een extra avo-vak te hebben gevolgd. Het praktijkgerichte programma is in de pilotfase namelijk nog geen formeel vastgesteld avo-vak en kan dus niet worden beschouwd als het extra vak, bedoeld in artikel 8.9 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Indien scenario 2 is gevolgd, de leerling laat het beroepsgerichte programma vallen, maar behoudt het praktijkgerichte programma, welk diploma krijgt de leerling dan?

Deze gl-leerlingen moet in de pilot een tl-diploma ontvangen, omdat zij niet voldoen aan de vereisten voor een gl-diploma. Indien uw school geen licentie voor mavo (tl) heeft, kunt u de leerlingen in de pilot wel het examen vmbo theoretische leerweg laten doen conform artikel 3.4 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 gedurende de periode van de pilot. U heeft daarvoor een ontheffing ontvangen. Op het diploma vmbo wordt in dat geval vermeld dat de leerling de theoretische leerweg heeft afgesloten.

Indien scenario 2 is gevolgd, en de gl leerling laat het avovak in het vrije deel vallen, mag het pgp dan in plaats van het avovak in het vrije deel worden meegeteld in de uitslagbepaling?

Nee, dat mag niet. In het vrije deel moet de gl leerling minimaal een avovak en twee beroepsgerichte keuzevakken afsluiten. Het avovak in het vrije deel kan niet vervangen worden door het pgp. Daar biedt de ontheffing die uw school heeft ontvangen geen ruimte voor. Er blijft ook geen tl-programma over, want de beroepsgerichte keuzevakken kunnen ook niet in plaats van een avo-vak meetellen.

Indien scenario 1 van toepassing is, en de leerling heeft het pgp D&P gevolgd, welk profiel krijgt deze leerling op het diploma TL (dat immers geen profiel D&P kent)?

Dat hangt af van de overige avo-vakken die de leerling heeft gevolgd en heeft afgesloten.

In het geval van D&P zijn er twee combinaties mogelijk die niet aansluiten op de tl-profielen, namelijk economie-biologie en economie-NaSk1. In die gevallen moet de leerling in de vrije ruimte een vak hebben gevolgd die alsnog een profiel volmaakt (wiskunde, Duits/Frans, maatschappijkunde, ak/gs). Zo niet, dan kan de leerling geen tl-diploma ontvangen en moet het terug naar de gl-variant.