NRO monitor- en evaluatieonderzoek praktijkgerichte programma’s


Sinds 2021 is een consortium van onderzoekers aan de slag gegaan met een monitor- en evaluatieonderzoek naar de invoering van de nieuwe leerweg in vmbo gl en tl onder begeleiding van NRO. Door veranderingen in voorgenomen beleid richt het programma zich op dit moment op de invoering van het praktijkgericht programma (pgp) in beide leerwegen.

Tijdens het pgp-festival hebben onderzoekers van Sardes, SEO en KBA Nijmegen de deelnemers meegenomen in de achtergrond van het onderzoek, de bevindingen van het onderzoek toe nu toe en de plannen van het onderzoek voor komende schooljaar.

Hierin kwam naar voren dat de oude doelstellingen van het pgp, namelijk leerlingen kennis laten maken met praktijkgericht onderwijs om zo het beroepenveld en zichzelf beter te leren kennen, nog volop leeft. Daarnaast is in de loop van de tijd ook gebleken dat leerlingen erg gemotiveerd kunnen raken van dit type onderwijs, wat een positieve bijdrage levert aan de ervaringen en meerwaarde van het pgp. Vragen die komende tijd centraal staan in het onderzoek zijn onder andere wat er precies voor zorgt dat leerlingen zo gemotiveerd zijn voor het pgp en waarom dit soms niet voor iedereen lijkt te gelden. Ook kijken we naar de uitvoering op scholen en randvoorwaarden die daarbij van belang zijn.

Relatie tussen pgp en basisvaardigheden

Tijdens het tweede deel van de sessie zijn de onderzoekers met behulp van de interactieve tool ‘mentimeter’ in gesprek gegaan over een aantal stellingen die gerelateerd zijn aan recente discussies rondom het pgp. Eén van de stellingen ging over de relatie tussen het pgp en de basisvaardigheden, een onderwerp dat de laatste tijd sterk in de belangstelling staat. In tegenstelling tot wat misschien wel eens gedacht wordt, hebben onderzoekers toegelicht dat uit recente inzichten naar voren komt dat praktijkgericht onderwijs en de cognitieve uitdagingen en rijke ervaringen die dat voor leerlingen met zich meebrengt, juist positief bij kan dragen aan het vermogen tot het ontwikkelen van basisvaardigheden zoals rekenen en lezen. In het kwalitatieve deel van het NRO-onderzoek komt daarnaast ook naar voren dat het scholen goed lukt om basisvaardigheden aan de orde te laten komen tijdens de pgp’s. In het interactieve deel bleek dat ook van de aanwezigen niemand het eens was met de stelling dat het pgp ten koste zou gaan van basisvaardigheden; integendeel. Verder is ook doorgepraat over ervaringen met het beoordelen van vaardigheden, het contact leggen met bedrijven en mbo, en uitdagingen waar scholen tegenaan lopen.

De financiële kant van het pgp

Eén daarvan ging over de financiële kant van het pgp: Er is via subsidiegeld beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van het pgp, maar het pgp moet ook steeds doorontwikkeld worden wat o.a. tijd kost voor docenten. Onduidelijk is nog hoe dat gefinancierd wordt. In het volgende rapport van het NRO-onderzoek (najaar 2024) wordt een verslag van deze sessie opgenomen.